عاشقتم عشق من تا دنیا دنیاست....

 

                                           کاش ساعت  زمان بایستد وتا ابد در آغوش گرمت باشم....

این بهترین بستر دنیاست...

ومن بی این بستر تا ابد سرگردانم......

بی تو نیستم.میسوزم .میمیرم.....

بامن بمان و با من بخوان:

عاشقتم عشق من تا دنیا دنیاست....

/ 5 نظر / 63 بازدید
محمد حسین

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه می ســوزم و پــایان نــدارم درد یــعنی این…!

محمد حسین

سلام دوستم. با عکسای عاشقانه آپم و منتظر حضور گرمت. نظرتم راجع به عکسا بگو. منتظرتم... [گل][قلب][گل]

elham

888888888888888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 888888888888888888 888888888888888888 ______8888888888 ____888888888888888 __888888822222228888 _88888822222222288888 888888222222222228888822228888 888882222222222222288222222222888 8888822222222222222222222222222288 _8888822222222222222222222222222_88 __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888 ______8882222222222222222_____8888 _______888822222222222______888888 ________8888882222______88888888 _________888888_____888888888 __________88888888888888 ___________888888888 ____________8888888 _____________88888 ______________888 _______________8 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 _888888____888888 ___888888888888 آپم

elham

آخی، خیلی نازه آهنگتم قشنگه

دختر تنها

درسـت مـثـل یـک بــرکــه آرام و سـاکـتـم ایـن روزهـا سـنـگ نـیـنـداز و آشـوبـم نـکـن ! فــقــط بـگـذار ، عـکـسـت آرام و نـرم ، تـوی دلــم بـیـفـتـد . . .