دلتنگی...!

دلتنگی 

 

حس عجیبیست  گاهی تورا به یادم می ادرد

 

گاهی یعنی همین الان....

 

همیشه.....

 

هرلحظه......

 

/ 3 نظر / 57 بازدید
پژمان

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

حیدر

_ بزرگتر که شدیم مدادهایمان هم تکامل یافتند ... به خودکارهای بی رحم تبدیل شدند ! تا یادمان بدهند که هر اشتباهی پاک شدنی نیست ... اکنون اینجایم با پاک کن یادگاری از کودکی می خواهم پاک کنم این مشق کهنه ی اشتباه را ولی نمی توانم ... _ این روزها آدمها ... به دست هم پیر می شوند ی! نه به پای هم ...